عاشق ترین

حدیث قدسی:من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته

هرکس مرا بخواهد  مرا پیدا میکند و هر کس مرا پیدا کند دوستم دارد و هر کس مرا دوست داشته باشد عاشقم میشود و هر کس عاشق من شود عاشقش میشوم و هر کس عاشقش بشوم اورا میکشم و هر کس را بکشم بر من دیه اش واجب میشود و هر کس دیه اش بر من واجب شود خودم دیه اش می شوم.

/ 0 نظر / 8 بازدید