زندگی زیبا

درویشی به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده میشود پس از اندک زمانی، داد شیطان در می آید
رو به فرشتگان می کند و می گوید : جاسوس می فرستید به جهنم؟ 
از روزی که این مرد به جهنم آمده مدام در گفتگو است و جهنمیان را راهنمایی می کند و
سخن درویشی که به جهنم رفته بود این چنین است؛
با چنان عشقی زندگی کن که حتی بنا به تصادف، اگر به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند

/ 0 نظر / 10 بازدید